veepana

สำหรับการมาพักผ่อนอย่างเดียว

เป็นโปรแกรมที่ผู้สูงวัยเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทย ที่บริษัทจะจัดหาสถานที่พักผ่อน, อาหาร, เครื่องดื่ม และพาไปท่องเที่ยวในเขาใหญ่ในระยะเวลา ๓ เดือน โดยแต่ละวันจะมีการจัดอาหารสุขภาพ ๔ มื้อ ประกอบด้วยมื้อเช้า, มื้อกลางวัน, บ่าย และมื้อเย็น มีการพาไปชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเขาใหญ่ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และทราบเส้นทางการเดินทางที่พร้อมจะเดินไปได้ด้วยตนเอง

ตลอดเวลา ๓ เดือน ผู้สูงวัยจะได้ทำกิจกรรมส่วนตัว หรือร่วมกิจกรรมที่บริษัทนำมาเสนอให้เพื่อไม่ให้แก่ละท่านเกิดความเบื่อหน่าย แต่หากผู้สูงวัยไม่อยากร่วมกิจกรรมจะออกไปท่องเที่ยวด้วยตนเองก็ได้ หรือจะไปใช้บริการมินิกอล์ฟที่อยู่ในรีสอร์ทได้ฟรี นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้เดือนละ ๑ ครั้ง

ค่าบริการ ๗๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน

ค่าบริการนี้สำหรับผู้สูงวัยที่พักในห้องอย่างน้อยห้องละ ๒ คน

หากพักเพียงคนเดียว คิดค่าบริการ ๙๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน