veepana

สำหรับการมาพักผ่อนและท่องเที่ยว B

เป็นโปรแกรมที่ผู้สูงวัยเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทย ที่บริษัทจะจัดหาสถานที่พักผ่อน, อาหาร, เครื่องดื่ม และพาไปท่องเที่ยวในเขาใหญ่ในระยะเวลา ๓ เดือน โดยแต่ละวันจะมีการจัดอาหารสุขภาพ ๔ มื้อ ประกอบด้วยมื้อเช้า, มื้อกลางวัน, บ่าย และมื้อเย็น มีการพาไปชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเขาใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นภายในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง นอกจากนี้ในแต่ละเดือนจะมีการพาไปพักผ่อนที่อื่น เช่น ชายทะเล, เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ

ตลอดเวลา ๓ เดือน ผู้สูงวัยจะได้ทำกิจกรรมส่วนตัว หรือร่วมกิจกรรมที่บริษัทนำมาเสนอให้เพื่อไม่ให้แก่ละท่านเกิดความเบื่อหน่าย แต่หากผู้สูงวัยไม่อยากร่วมกิจกรรมจะออกไปท่องเที่ยวด้วยตนเองก็ได้ หรือจะไปใช้บริการมินิกอล์ฟที่อยู่ในรีสอร์ทได้ฟรี นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้เดือนละ ๑ ครั้ง นวดเพื่อสุขภาพเดือนละ ๑ ครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนจะได้ไปพักผ่อนที่ชายทะเล หรือเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ

ค่าบริการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน

ค่าบริการนี้สำหรับผู้สูงวัยที่พักในห้องอย่างน้อยห้องละ ๒ คน

หากพักเพียงคนเดียว คิดค่าบริการ ๑๗๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน