veepana

ศูนย์วิจัยที่มีวิวทิวทัศน์เป็นไร่ข้าวโพดและทุ่งปอเทืองปกคลุมทั่วบริเวณ แถมยังมีของกินที่ต้องลองให้ได้อย่าง นมข้าวโพด จากร้านไร่สุวรรณ รสชาติหวานละมุนลิ้นเป็นเอกลักษณ์ ใครได้กินก็ต้องร้องออกมาพร้อมกันว่าของโคตรดี หอบของกินขึ้นรถให้เรียบร้อย