veepana

ปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวนที่ใหญ่โตและงดงาม ประกอบด้วยมีสิ่งปลูกสร้างแบบเขมรภายในเขตอุทยานมากมาย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน 

ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ใจกลางเทวสถาน เสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย และจังหวัดนครราชสีมา ใครชอบศิลปะเก่าแก่ต้องไปให้ได้