Posted on Leave a comment

นวัตกรรมกับการพัฒนา

นวัตกรรม

เทคโนโลยี (Technology) ณ เวลาหนึ่งเคยมีสถานะเป็นนวัตกรรม (Innovation) แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเพียงการทำให้ขั้นตอนและกระบวนการเดิมมีความสะดวกรวดเร็วหรือถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ยิ่งหากเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานเดิมโดยยังคงแนวการให้บริการแบบเดิม ๆ (Traditional Service) แม้จะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละกระบวนการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ แต่ไม่มีการสร้างระบบงานใหม่ที่แตกต่าง (Difference) ในมุมตรงข้ามของการพัฒนาจะทำให้เป็นองค์การที่จำเป็นต้องพึ่งพามากกว่า การเป็นองค์การที่มีการพัฒนาที่โดดเด่นเช่นนั้นได้ จำเป็นจะต้องเป็นองค์การที่มีนวัตกรรม และนวัตกรรมนั้น สามารถสร้างสรรค์ให้มีได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน หากเป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกันทั้งระบบย่อมเป็นพัฒนาการของทั้งองค์การ

องค์การที่มีผลงานด้านนวัตกรรมมักเป็นองค์การที่มีโครงสร้างการทำงานที่เป็นการระดมความคิดจากบุคลากรส่วนต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในงานประจำทุกส่วน มีความคิดที่เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีอิสระทางความคิด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Base) โดยมีบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจทำหน้าที่ให้คำปรึกษา พร้อมอำนวยการในการแก้ปัญหาขจัดอุปสรรคและลดข้อจำกัดต่าง ๆ เปิดโอกาสให้มีการคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาระบบงานเดิม (Old System) สร้างระบบงานและบริการใหม่ (Creative New System & Service) เพื่อให้ได้กระบวนการที่ประสานความต่อเนื่องของงานแต่ละระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำเร็จของงานที่จัดเป็นนวัตกรรมมักกำเนิดจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากสภาวะที่เป็นอยู่นั้นเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันงานที่เสนอนั้นมักแตกต่างไปจากสภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นอีกเช่นกัน ดังนั้นบรรยากาศที่เสรี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมในการยอมรับความคิดใหม่ กับโอกาสที่องค์การเปิดให้ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้หน่วยงานนั้นเป็นองค์การที่มีนวัตกรรม